Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 206 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 206

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 206

(1) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu
jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty,
včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po
splacení všech nepeněžitých vkladů.

(2) Je-li soudu spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku předložen notářský zápis o rozhodnutí
představenstva, jímž představenstvo potvrzuje, že všechny nové akcie
byly upsány v souladu se zákonem, stanovami a rozhodnutím příslušných
orgánů společnosti o zvýšení základního kapitálu, a jejich emisní kurs
byl zcela splacen peněžitými vklady, rozhodne rejstříkový soud o zápisu
zvýšení základního kapitálu jen na základě tohoto notářského zápisu,
ledaže je zřejmé, že obsah notářského zápisu neodpovídá skutečnosti
nebo tomu brání nedostatek podmínek řízení nebo obecné překážky postupu
řízení.

(3) Soud vydá rozhodnutí o návrhu podle odstavce 2 ve lhůtě 3
pracovních dnů od jeho doručení nebo odstranění vad podání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300386