Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 207 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 207

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 207

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

(1) Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo
prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního
kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z
vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů
(dále jen "podmíněné zvýšení základního kapitálu").

(2) Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout
polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o
vydání dluhopisů podle odstavce 1 zapsáno v obchodním rejstříku.

(3) Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu
obsahuje:

a) důvody zvýšení základního kapitálu,

b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro
vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů,

c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu,
počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního
kapitálu vydány.

(4) Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení
valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala.
Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než
bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a
zveřejněno.

(5) Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti
o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu
dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií.
Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií
společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ustanovení § 204.

(6) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí
lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu
uplatněných výměnných a přednostních práv.

(7) Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a
přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním
rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí
přiměřeně ustanovení § 213a odst. 2 a 3 a § 214.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnostiAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300387