Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 208 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 208

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 208

(1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může
valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu
do rezervního fondu podle § 217 nebo jeho části anebo jiného vlastního
zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení
základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování
základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

(2) Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů,
není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst. 2.

(3) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které
jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově
vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit.

(4) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl
mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a
rezervních fondů zjištěný podle odstavce 2.

(5) Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka
podle odstavce 1 byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z
údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné
hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců.
Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila
snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné
účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.

(6) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních
zdrojů společnosti obsahuje

a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje,

b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se
základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu
v účetní závěrce,

c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se
zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité
hodnoty nových akcií společnosti,

d) jestliže společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se
zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůtu pro předložení
listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií
nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku.

(7) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru
jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se
podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál
zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby
nebo osoby ovládané ovládanou osobou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300388