Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 209 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 209

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 209

(1) Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a
jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých
hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

(2) Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede
buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na
dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva
oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem
určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří
mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím
valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité
hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není
oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214.

(3) Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou
zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci
zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento
příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím
zápis výše základního kapitálu.

(4) Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie,
vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a
stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových
akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě
podle písmena c), jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není
dotčeno právo na plnění podle § 214 odst. 4. Výzva akcionářům musí
obsahovat alespoň

a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,

b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,

c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat,
nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k
převzetí akcií.

(5) Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 4 písm. c) postupuje
představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4.

(6) Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá
představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě,
která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300389