Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 209a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 209a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 209a

Kombinované zvýšení základního kapitálu

(1) Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou kótované a
jejichž kurs na regulovaném trhu v době rozhodnutí valné hromady o
zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie,
nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci
společnosti, může valná hromada v souladu se stanovami rozhodnout, že
část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů
společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu
společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 158 odst. 2. Zvýšení
základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení
přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřípustné.

(2) Usnesení valné hromady obsahuje:

a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen,

b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií,

c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 nebo, má-li upsat akcie
obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6, místo a lhůtu, v níž
může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je
oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení,

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního
práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů
podle § 205, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s
uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich
výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k
upisování akcií,

e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s
uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a
emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo
zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob
jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon
jinak,

f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část
emisního kursu upsaných akcií,

g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi
spojených,

h) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení
základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o
konečné částce zvýšení,

i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem,

j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu
společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu, která
nepodléhá splacení upisovatelem.

(3) Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné
hromady před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku
nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen
splatit upisovatel, jestliže stanovy nebo usnesení valné hromady
nevyžadují splacení částky vyšší.

(4) Představenstvo akciové společnosti může podat návrh na zápis výše
základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných
akcií ve výši uvedené v odstavci 3.

(5) Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí obdobně
ustanovení § 203 odst. 1, 3 a 4, § 204 odst. 1, 4, 6 a 7, § 204a odst.
1 až 4 a odst. 6, § 205, 206, § 208 odst. 1 až 5.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300390