Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 210 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 210

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 210

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

(1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek
určených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního
kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s
výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní
výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo
zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit
základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení
základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh,
formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního
kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál
i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu
stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o
zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet
nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i
určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu
na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 nebo znalců.

(2) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do
obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení
základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního
rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu podle
odstavce 1 se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209.

(3) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle
pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na
pověření zvýšit základní kapitál.

(4) Vyplývá-li to ze stanov, může valná hromada pověřit představenstvo
zvýšením základního kapitálu upisováním akcií zaměstnanci společnosti,
zejména může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že
podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení
těchto akcií. Podrobnosti určí stanovy. Ustanovení odstavců 1 až 3
platí obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300391