Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 211 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 211

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 211

(1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení
valné hromady se uvede alespoň

a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s
částkou odpovídající snížení základního kapitálu,

b) rozsah snížení základního kapitálu,

c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno,

d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě
losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo
způsob jejího určení,

e) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj,
zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při
návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro
její určení,

f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy
společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich
předložení.

(2) Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162
odst. 3.

(3) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek
věřitelů.

(4) Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do
obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od
usnesení valné hromady.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300392