Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 213 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 213

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 213

(1) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke
snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je
ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu
použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní
akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál,
jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v
rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení
základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Jestliže
se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo
zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o
odděleném hlasování podle druhu akcií.

(2) Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení
základního kapitálu tak, že je zničí, jestliže byly vydány v listinné
podobě, nebo podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných
cenných papírů, ke zrušení akcií, jestliže byly vydány v zaknihované
podobě.

(3) Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy
nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 1
nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení
základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě
nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213a),
nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání
nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy (§ 213d).

(4) Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 213b) nebo na
základě návrhu akcionářům (§ 213c). Akcie lze vzít z oběhu na základě
losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, kdy byly
tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím
akcií z oběhu na základě losování. Podrobná pravidla pro vzetí akcií z
oběhu určí stanovy a valná hromada při rozhodnutí o snížení základního
kapitálu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300394