Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 213a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 213a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 213a

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

(1) Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se
poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního
kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.

(2) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií,
na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo
zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou
nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo
zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných
jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným
zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají
listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené
rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení
jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo
zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení
vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle §
214.

(3) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou
zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci
zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento
příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím
zápis snížení základního kapitálu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300395