Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 213b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 213b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 213b

Vzetí akcií z oběhu na základě losování

(1) Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu musí
připouštět stanovy společnosti. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií
z oběhu na základě losování musí být zveřejněno.

(2) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, je povinna před
losováním podat příkaz k očíslování akcií podle zvláštního zákona
osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, a současně
požádat o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Po
dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo nakládat s
očíslovanými akciemi podle zvláštního zákona. Losování zaknihovaných
akcií musí být provedeno nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy byl
podán příkaz k očíslování.

(3) Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí
být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí
výsledky losování způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro
svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň:

a) čísla vylosovaných akcií,

b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí
předcházet dnu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního
rejstříku a nesmí být delší než tři měsíce od zápisu výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem
něco jiného,

c) výše úplaty za vylosované akcie.

(4) Pokud vydala společnost listinné akcie na jméno nebo zaknihované
akcie, musí oznámení podle odstavce 3 obsahovat i údaje identifikující
akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala
listinné akcie, musí oznámení podle odstavce 3 obsahovat i lhůtu, v níž
musí být vylosované akcie předloženy společnosti; akcionáři jsou
povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud
akcionář ve stanovené lhůtě vylosované listinné akcie nepředloží, není
oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
představenstvo postupuje podle § 214.

(5) Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu ve výši,
která je přiměřená hodnotě akcií; přiměřenost úplaty musí být doložena
posudkem znalce.

(6) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, podá představenstvo o
výsledcích losování zprávu i osobě, která vede evidenci zaknihovaných
cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování nevylosovaných
akcií. Tento příkaz musí být doložen notářským zápisem osvědčujícím
výsledky losování. Po zápisu výše základního kapitálu do obchodního
rejstříku podá společnost příkaz ke zrušení vylosovaných akcií osobě,
která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento příkaz musí být
doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše
základního kapitálu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300396