Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 213c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 213c

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 213c

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu

(1) Jestliže se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu
smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál:

a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z
oběhu, nebo

b) bude snížen o pevnou částku.

(2) Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo
veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu.

(3) Pro veřejný návrh smlouvy podle odstavce 2 platí přiměřeně
ustanovení § 183a odst. 1 věta první a druhá, odst. 2 až 4 a odst. 7.

(4) Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše
základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní
ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí
předcházet dnu zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti,
není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a
představenstvo postupuje podle § 214.

(5) Jestliže společnost vydala zaknihované akcie, je oprávněna podat
příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat
návrh podle odstavce 1, osobě, která vede evidenci zaknihovaných
cenných papírů. Bez zbytečného odkladu po zápisu výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo této osobě příkaz
ke zrušení akcií, jež koupila společnost na základě veřejného návrhu
smlouvy. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku
prokazujícím zápis nové výše základního kapitálu a dokladem o přijetí
návrhu podle odstavce 1.

(6) Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí
rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat
návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v
rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

(7) Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle
odstavce 1 písm. b) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní
kapitál snížen, a valná hromada nerozhodla o změně postupu při
snižování základního kapitálu podle odstavce 1 písm. a), nelze tímto
způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout,
že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, který
tento zákon dovoluje.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300397