Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 213d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 213d

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 213d

Upuštění od vydání akcií

(1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu
upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v
prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost
nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7.

(2) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že
představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením
emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené
valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní
list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu
snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený
emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli.
Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není
oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a
představenstvo postupuje podle § 214.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300398