Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 214 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 214

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 214

(1) Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo
zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich
výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně
podoby s jejich vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo
způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby
předložili akcie nebo zatímní listy, vrátili nebo převzali listinné
akcie v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s
upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrácené akcie
prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto
rozhodnutí současně zveřejní.

(2) Představenstvo prohlásí za neplatné listinné akcie nebo zatímní
listy, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy.

(3) Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo akcionářům,
jejichž akcie nebo zatímní listy byly prohlášeny za neplatné, způsobem
určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (dále jen
"dotčené osoby"). Prohlášení akcií nebo zatímních listů za neplatné
představenstvo bez zbytečného odkladu zveřejní.

(4) Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo akcií
nebo zatímních listů, jež byly prohlášeny za neplatné, nebo listinné
akcie, jež nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka s
cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby na
regulovaném trhu, pokud jsou kótované, nebo ve veřejné dražbě. Místo,
dobu a předmět dražby představenstvo zveřejní nejméně dva týdny před
jejím konáním. Ve stejné lhůtě odešle zprávu o veřejné dražbě nebo o
záměru prodat akcie na veřejném trhu dotčené osobě, pokud je
společnosti známa. Výtěžek z prodeje akcií nebo zatímních listů po
započtení pohledávek společnosti proti dotčené osobě vzniklých v
souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné a prodejem akcií
vyplatí společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě nebo jej uloží
do úřední úschovy.

(5) Pokud nemají být vydány za akcie nebo zatímní listy stahované z
oběhu nové akcie nebo zatímní listy, není prohlášením akcií nebo
zatímních listů za neplatné dotčeno právo dotčené osoby na zaplacení
jejich ceny nebo vrácení emisního kursu nebo jeho části. Společnost si
však může proti pohledávce akcionáře na zaplacení ceny nebo vrácení
emisního kursu započítat pohledávky, které jí vznikly proti akcionáři v
souvislosti s prohlášením jeho akcií nebo zatímních listů za neplatné,
a rozdíl zaplatí dotčené osobě bez zbytečného odkladu po prohlášení
akcií nebo zatímních listů za neplatné nebo jej uloží do úřední
úschovy.

(6) Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku je
společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300399