Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 215 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 215

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 215

(1) Představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti
rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím
osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům,
kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto
rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili
své pohledávky podle odstavce 3.

(2) Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho
zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát
za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby
přihlásili své pohledávky podle odstavce 3.

(3) Věřitelé společnosti uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni požadovat
do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu,
jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy podle odstavce 2, aby
splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy
jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo
dostatečným způsobem zajištěno.

(4) Nedojde-li mezi věřiteli a společností k dohodě o způsobu zajištění
pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a
výši pohledávky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300400