Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 216 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 216

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 216

(1) Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení podle § 215 odst. 1,
popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle § 215 odst. 2 může
představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do
obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno
oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle §
215 odst. 1 a 2 a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení.

(2) Lhůtu uvedenou v odstavci 1 není třeba dodržet, pokud se společnost
dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich
pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost
soudu při podání návrhu prokázat.

(3) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do
obchodního rejstříku.

(4) Před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a
před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst.
2, popřípadě před rozhodnutím podle § 215 odst. 4 nelze akcionářům
poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho
důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich
akcií. Za škodu způsobenou porušením této povinnosti společnosti nebo
jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členové
představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300401