Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 216c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 216c

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 216c

Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

(1) Jestliže jsou splněny podmínky § 216a a účelem snížení základního
kapitálu je přizpůsobení jmenovité hodnoty stávajících kótovaných akcií
jejich ceně na regulovaném trhu v souvislosti se zvýšením základního
kapitálu upsáním nových akcií na základě veřejné nabídky, může valná
hromada současně rozhodnout o snížení a zvýšení základního kapitálu
(souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu). V takovém případě se
nepoužije ustanovení § 216b.

(2) V usnesení o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu může
valná hromada určit rozsah snížení základního kapitálu tak, že stanoví
způsob výpočtu částky snížení v závislosti na emisním kursu nových
akcií, který bude stanoven později, a pověřit představenstvo, aby
částku snížení základního kapitálu a tomu odpovídající nové jmenovité
hodnoty stávajících akcií společnosti bez odkladu uveřejnilo způsobem
stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

(3) O zápisu usnesení valné hromady o souběžném snížení a zvýšení
základního kapitálu rozhodne rejstříkový soud jedním usnesením. O
zápisu snížení a zvýšení základního kapitálu rozhodne rejstříkový soud
rovněž jedním usnesením, přičemž obsahem zápisu bude nejprve uvedení
částky, o kterou byl základní kapitál snížen, a poté částky, o kterou
byl základní kapitál zvýšen. Rejstříkový soud nepovolí snížení a
zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál po souběžném
snížení a zvýšení nedosahuje alespoň výše podle § 162 odst. 4.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300404