Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 217 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 217

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 217

(1) Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami
a tímto zákonem.

(2) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku
vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk
vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než
10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o
částku určenou stanovami, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do
dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do
výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již
vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní
fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.

(3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčují-li
stanovy nebo tento zákon jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300405