Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 217a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 217a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 217a

Opční listy

(1) Akciová společnost je oprávněna vydat pro uplatnění přednostního
práva podle § 160 odst. 1 a 6 a podle § 204a cenné papíry označené jako
opční listy.

(2) Opční listy podle odstavce 1 (dále jen "opční list") lze vydávat
pouze jako cenné papíry na doručitele. Opční list může být vydán buď v
listinné, nebo zaknihované podobě.

(3) V opčním listu musí být uvedeno:

a) firma a sídlo společnosti,

b) kolik akcií a jakého druhu, formy a podoby anebo kolik vyměnitelných
anebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké podobě, formě a v jaké
jmenovité hodnotě lze získat,

c) doba a místo pro uplatnění přednostního práva,

d) emisní kurs akcií nebo dluhopisů, k nimž lze uplatnit přednostní
právo, nebo způsob jeho určení,

e) údaj o tom, že zní na doručitele.

(4) Opční list vydaný v listinné podobě musí obsahovat i datum emise,
podpis nebo podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem
společnosti a číselné označení akcie nebo dluhopisu, k nimž byl vydán.

(5) Pokud společnost vydala opční listy v zaknihované podobě, je
rozhodným dnem (§ 156b) pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo
být toto právo vykonáno poprvé.

(6) Pokud vydala společnost opční listy v zaknihované podobě, podá
osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k
vydání cenných papírů, bylo-li přednostní právo včas uplatněno a bez
zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vydání těchto cenných
papírů, a současně podá příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž bylo
přednostní právo uplatněno. Po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního
práva podá společnost příkaz ke zrušení opčních listů, z nichž nebylo
přednostní právo uplatněno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300406