Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 220 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 220

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 220

(1) Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých
hodnot jejich akcií. Ustanovení § 159 odst. 1 tím není dotčeno. Právo
na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k
němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.

(2) Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty
akcií, dělí se likvidační zůstatek na část připadající vlastníkům
prioritních akcií a ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami. Části
likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím
splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

(3) Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři
vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu
likvidátora. Vrácené akcie likvidátor zničí. Pokud akcionář listinné
akcie na výzvu likvidátora nevrátí, postupuje likvidátor přiměřeně
podle ustanovení § 214.

(4) Pokud společnost vydala zaknihované akcie, vzniká nárok na
vyplacení podílu na likvidačním zůstatku ke dni, kdy na základě příkazu
likvidátora byly zrušeny akcie společnosti v evidenci zaknihovaných
cenných papírů.

(5) Rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku,
jen bude-li prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny,
prohlášeny za neplatné nebo zrušeny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300409