Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 223 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 223

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 223

(1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž
splacení se zavázali členové družstva.

(2) Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje
do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný
základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.

(3) Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného
stanovami (základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části
základního členského vkladu (vstupní vklad).

(4) Členové družstva se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k
dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání
družstva za podmínek určených stanovami.

(5) Nepeněžité vklady se ocení způsobem určeným stanovami nebo při
založení družstva dohodnutým všemi členy.

(6) Člen je povinen splatit členský vklad přesahující vstupní vklad do
tří let, neurčí-li stanovy lhůtu kratší. Stanovy mohou určit, že
členové jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, splatit na
základě rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu
ještě před dobou její splatnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300445