Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 224 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 224

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 224

Založení družstva

(1) Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze
družstva.

(2) Ustavující schůze družstva:

a) určuje zapisovaný základní kapitál,

b) schvaluje stanovy,

c) volí představenstvo a kontrolní komisi.

(3) Na ustavující schůzi družstva jsou oprávněny hlasovat osoby, které
podaly přihlášku do družstva. Před rozhodováním o věcech uvedených v
odstavci 2 zvolí ustavující členská schůze svého předsedajícího. Do
jeho zvolení řídí schůzi svolavatel.

(4) Ustavující schůze družstva volí a přijímá usnesení většinou
přítomných. Uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po
hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí.

(5) Ustavující schůze družstva vede k jeho založení, jestliže se na ní
uchazeči o členství zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené
částky zapisovaného základního kapitálu. Základní členský nebo vstupní
vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva
určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

(6) Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem,
jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k
nimž se na ustavující schůzi zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o
schválení stanov se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též
schválený text stanov.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300446