Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 226 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 226

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 226

(1) Stanovy družstva musí obsahovat:

a) firmu a sídlo družstva,

b) předmět podnikání (činnosti),

c) vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a
družstva k členům,

d) výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu,
způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu při
zániku členství,

e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období,
způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání,

f) způsob použití zisku a úhrady případné ztráty,

g) tvorbu a použití nedělitelného fondu,

h) další ustanovení, vyplývá-li to z tohoto zákona.

(2) Je-li podle stanov podmínkou členství též pracovní vztah člena k
družstvu, mohou stanovy obsahovat úpravu tohoto vztahu. Tato úprava
nesmí odporovat pracovněprávním předpisům, ledaže úprava je pro člena
výhodnější. Není-li zvláštní úprava ve stanovách, platí pracovněprávní
předpisy.

(3) O změně stanov rozhoduje členská schůze. Představenstvo družstva je
povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový
soud. Ustanovení § 173 odst. 4 se použije obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300448