Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 227 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 227

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 227

(1) Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle
stanov členství podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem
stát fyzická osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla
15 let svého věku.

(2) Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká
členství:

a) při založení družstva dnem vzniku družstva,

b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské
přihlášky,

c) převodem členství, nebo

d) jiným způsobem stanoveným zákonem.

(3) Je-li podle stanov podmínkou členství pracovní vztah člena k
družstvu a nevyplývá-li ze stanov něco jiného, vzniká členství dnem,
který byl sjednán jako den vzniku pracovního vztahu, a zaniká dnem
zániku pracovního vztahu člena k družstvu.

(4) Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu.

(5) Podrobnější úpravu členství, jeho vzniku a zániku upravují stanovy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300449