Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 231 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 231

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 231

(1) Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením,
prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k
postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o
nařízení exekuce nebo zánikem družstva.

(2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po
splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela
nepostačující, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo
vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení
konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl
pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a
povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle
zvláštního právního předpisu.

(3) Vystoupením zaniká členství v době určené stanovami, nejdéle však
uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení
představenstvu družstva.

(4) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje
členské povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve
stanovách. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo
členu družstva. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno,
rozhoduje, pokud stanovy neurčují jinak, představenstvo. Proti
rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi.
Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen
dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.

(5) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí
členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními
předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3
měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo
jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o
konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do
jednoho roku od jejího konání, zaniká.

(6) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 5, že tvrzené rozhodnutí
členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah
tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze
přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném
rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo
tvrzeného konání členské schůze.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300453