Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 233 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 233

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 233

(1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na
vypořádací podíl.

(2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu
dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k
souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými
roky jejich členství.

(3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu
družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při
určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v
nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných
zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším
než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka
sestavuje.

(4) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od
schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na
podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.

(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 se použijí, jen pokud stanovy neurčují
jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300455