Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 238 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 238

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 238

(1) Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva;
ustanovení § 244a a zvláštních právních předpisů o volbě členů
kontrolní komise zaměstnanci tím nejsou dotčena. Volba učiněná v
rozporu s tím je neplatná.

(2) Je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává
práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v orgánu družstva fyzická
osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu.
Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného
orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další
plnou moc za tímto účelem třetí osobě.

(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost
usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné
svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů
přítomných členů. Tento zákon nebo stanovy určují, pro která usnesení
je třeba souhlasu kvalifikované většiny.

Členská schůzeAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300460