Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 239 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 239

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 239

(1) Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen
"členská schůze").

(2) Členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, nejméně
jednou za rok. Svolání členské schůze musí být členům oznámeno způsobem
určeným stanovami. Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo
kontrolní komise, popřípadě 3 delegátů zařadí představenstvo jimi
určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Ustanovení § 182
odst. 1 písm. a) se použije přiměřeně.

(3) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň
jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, jakož i v dalších
případech, určují-li tak stanovy. Jestliže představenstvo nesvolá
členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti, je
osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání
členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové
představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na
její žádost seznam členů, popřípadě delegátů družstva.

(4) Do působnosti členské schůze patří:

a) měnit stanovy,

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,

c) schvalovat řádnou účetní závěrku,

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady
ztráty,

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,

g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,

h) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a a o jiných významných
majetkových dispozicích,

i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s
nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může
členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny
členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se
rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost
převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je
nájemcem.

(5) Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se
družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví tento zákon, stanovy,
popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

(6) Stanovy družstva mohou určit, že členské schůze budou konány formou
dílčích schůzí. Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech
dílčích členských schůzích. Dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o
zániku družstva a v dalších případech, určují-li tak stanovy.

(7) Není-li s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou
schůzi, mohou stanovy určit, že v rozsahu jimi stanoveném plní
působnost členské schůze shromáždění delegátů. Každý z delegátů se volí
stejným počtem hlasů. Stanovy mohou určit odchylky, pokud jsou nutné
vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva.

(8) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo
náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se
měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí
být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí
být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána
původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní
členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez
ohledu na ustanovení § 238 odst. 3. Obdobně se postupuje, byla-li
členská schůze konána formou dílčích členských schůzí a schůzí
shromáždění delegátů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300461