Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 243 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 243

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 243

Představenstvo

(1) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech
záležitostech družstva, které nejsou tímto zákonem nebo stanovami
vyhrazeny jinému orgánu.

(2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

(3) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou
činnost. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná
navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který
činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň
dvou členů představenstva.

(4) Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od
doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k
nápravě nedostatků.

(5) Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva
(představenstva), popřípadě místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že
jsou voleni členskou schůzí. Místopředseda zastupuje předsedu v době
jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové
představenstva v určitém pořadí stanoveném představenstvem.

(6) Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva.
Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí i běžnou činnost družstva.

(7) Stanovy mohou určit, že běžnou činnost družstva organizuje a řídí
ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem.

(8) Pro členy představenstva, popřípadě členy jiných orgánů
podílejících se na řízení platí obdobně § 193 odst. 2, § 194 odst. 2
věta první až pátá a § 194 odst. 4 až 7.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300465