Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 244 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 244

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 244

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva
a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je
nezávislá na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise má nejméně
tři členy.

(2) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na
rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva.

(3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a
vyžaduje zjednání nápravy.

(4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři
měsíce.

(5) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě
místopředsedu, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni členskou schůzí.

(6) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva
jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno
bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti,
které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva
a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k řediteli.

(7) K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo
více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu
oprávnění kontrolní komise.

(8) Pro členy kontrolní komise platí § 243 odst. 8.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300467