Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 244a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 244a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 244a

(1) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách
obchodních společností a družstev vznikne zaměstnancům nástupnického
družstva po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo
volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní komise družstva,
které má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku
na území České republiky, je družstvo povinno zřídit kontrolní komisi;
ustanovení § 245 se zde nepoužijí. Počet členů kontrolní komise
volených zaměstnanci nikdy nesmí být vyšší než počet členů kontrolní
komise volených členskou schůzí. Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde
použijí obdobně.

(2) Jestliže se družstvo, které má po zápisu přeshraniční fúze do
obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky a ve kterém
mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů
kontrolní komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách
obchodních společností a družstev vnitrostátní fúze, mají stejné právo
a za stejných podmínek i zaměstnanci nástupnického družstva nebo jeho
právního nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku;
to neplatí, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy
druhé a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se družstvo nebo jeho
právní nástupce, kteří mají po zápisu přeshraniční fúze do obchodního
rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají
zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní
komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních
společností a družstev.

(3) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným
zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev právo na členství
jedné nebo více osob volených zaměstnanci v kontrolní komisi družstva,
zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v kontrolní komisi a
družstvo může postupovat podle § 245, splňuje-li podmínky tam
uvedené.“.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300468