Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 248 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 248

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 248

(1) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce
odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho
funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán oprávněný k tomu
podle stanov. Neurčují-li stanovy jinak, projedná odstoupení orgán,
který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém
nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do
tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za
projednané.

(2) Určují-li stanovy, že se volí náhradníci členů orgánů družstva,
nastupuje namísto odstoupivšího člena dnem účinnosti odstoupení
náhradník podle stanoveného pořadí.

(3) Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až
do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující
člen má práva a povinnosti řádného člena.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí i v případě, že členství v orgánu
zanikne smrtí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300472