Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 259 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 259

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 259

(1) Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace.
Likvidátoři jsou jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva,
jinak je jmenuje členská schůze.

(2) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního
zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze.
Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu
družstva.

(3) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve
stanovách. Neurčí-li stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část
jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi
členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden
rok. Neurčují-li stanovy jinak, rozdělí se zbytek likvidačního zůstatku
mezi tyto členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním
kapitálu družstva. Na vracení nepeněžitých vkladů se použije přiměřeně
ustanovení § 234 odst. 1.

(4) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců
ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení
členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor
s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne
zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců
anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek
rozdělen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300483