Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 261 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 261

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 261

(1) Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli,
jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem,
že se týkají jejich podnikatelské činnosti.

(2) Touto částí zákona se řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo
samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské
činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto
účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli,
při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je
uspokojování veřejných potřeb.

(3) Touto částí zákona se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové
vztahy

a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní
společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy
týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se
převádí podíl společníka,

b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi
členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu,
jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností,

c) z úplatných smluv týkajících se cenných papírů a jejich
zprostředkování (§ 642),

d) ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho částí (§ 476), smlouvy o
nájmu podniku (§ 488b), zástavní právo k obchodnímu podílu (§ 117a),
smlouvy o úvěru (§ 497), smlouvy o kontrolní činnosti (§ 591), smlouvy
zasílatelské (§ 601), smlouvy o provozu dopravního prostředku (§ 638),
smlouvy o tichém společenství (§ 673), smlouvy o otevření akreditivu (§
682), smlouvy o inkasu (§ 692), smlouvy o bankovním uložení věci (§
700), smlouvy o běžném účtu (§ 708) a smlouvy o vkladovém účtu (§ 716),

e) z bankovní záruky (§ 313), z cestovního šeku (§ 720) a slibu
odškodnění (§ 725),

f) mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním
orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem,

g) mezi zakladateli a správcem vkladu,

h) z finančního zajištění (§ 323a).

(4) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění plnění
závazků v závazkových vztazích, jež se řídí touto částí zákona podle
předchozích odstavců.

(5) Při použití této části zákona podle odstavců 1 a 2 je rozhodující
povaha účastníků při vzniku závazkového vztahu.

(6) Smlouvy mezi osobami uvedenými v odstavcích 1 a 2, které nejsou
upraveny v hlavě II této části zákona a jsou upraveny jako smluvní typ
v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním
typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem. Směnná smlouva
související s podnikáním stran se však řídí tímto zákonem a použijí se
na ni přiměřeně ustanovení tohoto zákona o kupní smlouvě; při plnění
závazku dodat zboží má každá ze stran postavení prodávajícího a při
převzetí zboží postavení kupujícího.

(7) Pojistná smlouva se řídí občanským zákoníkem a zvláštními zákony.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300499