Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 262 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 262

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 262

(1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá
pod vztahy uvedené v § 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková
dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který
není podnikatelem, je neplatná.

(2) Dohoda podle odstavce 1 vyžaduje písemnou formu.

(3) Touto částí zákona se řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků
ze smluv, pro něž si strany zvolily použití tohoto zákona podle
odstavce 1, jestliže osoba poskytující zajištění s tím projeví souhlas
nebo v době vzniku zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí touto
částí zákona.

(4) Ve vztazích podle § 261 nebo podřízených obchodnímu zákoníku
dohodou podle odstavce 1 se použijí, nevyplývá-li z tohoto zákona nebo
ze zvláštních právních předpisů něco jiného, ustanovení této části na
obě strany; ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních
předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách,
zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně
spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní
strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není
podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů
podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí
ustanovení občanského zákoníku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300500