Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 270 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 270

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 270

(1) Dohoda při uzavírání smlouvy, že určitá nepodstatná část smlouvy
bude mezi stranami smluvena dodatečně po jejím uzavření, se považuje za
podmínku platnosti dohodnuté části smlouvy, ledaže strany daly před
jejím uzavřením nepochybně najevo, že nedosažení dodatečné dohody o
doplnění obsahu smlouvy nemá mít vliv na platnost uzavřené smlouvy. V
pochybnostech má podmínka odkládací účinky.

(2) Dohodnou-li se strany písemně v případech uvedených v odstavci 1,
že chybějící obsah smlouvy má být stanoven soudem nebo osobou určenou v
dohodě, platí ustanovení § 291. Dohodnutá část smlouvy nenabude
účinnosti, dokud není dohodnut nebo stanoven chybějící obsah smlouvy, a
její platnost zaniká zánikem závazku dohodnout chybějící obsah smlouvy
(§ 292 odst. 4 a 5), ledaže strany se dohodly, že sjednaná část smlouvy
má zůstat v platnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300511