Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 275 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 275

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 275

(1) Je-li uzavřeno více smluv při tomtéž jednání nebo zahrnuto do jedné
listiny, posuzuje se každá z těchto smluv samostatně.

(2) Jestliže však z povahy nebo stranám známého účelu smluv uvedených v
odstavci 1 při jejich uzavření zřejmě vyplývá, že tyto smlouvy jsou na
sobě vzájemně závislé, vznik každé z těchto smluv je podmínkou vzniku
ostatních smluv. Zánik jedné z těchto smluv jiným způsobem než splněním
nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik ostatních závislých
smluv, a to s obdobnými právními účinky.

(3) Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně, jestliže z povahy nebo
účelu smluv vyplývá, že pouze jedna nebo více těchto smluv závisí na
jedné nebo více smlouvách jiných.

(4) S přihlédnutím k obsahu návrhu na uzavření smlouvy nebo v důsledku
praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo s přihlédnutím ke
zvyklostem rozhodným podle tohoto zákona, může osoba, které je návrh
určen, vyjádřit souhlas s návrhem provedením určitého úkonu (např.
odesláním zboží nebo zaplacením kupní ceny) bez vyrozumění
navrhovatele. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy
byl tento úkon učiněn, došlo-li k němu před uplynutím lhůty rozhodné
pro přijetí návrhu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300516