Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 290 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 290

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 290

(1) Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu
poté, kdy k tomu byla vyzvána oprávněnou stranou v souladu se smlouvou
o uzavření budoucí smlouvy.

(2) Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít smlouvu podle odstavce
1, může oprávněná strana požadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo
osoba určená ve smlouvě anebo může požadovat náhradu škody způsobené jí
porušením závazku uzavřít smlouvu. Nárok na náhradu škody vedle určení
obsahu smlouvy může oprávněná strana požadovat pouze v případě, kdy
zavázaná strana neoprávněně odmítla jednat o uzavření smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300531