Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 292 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 292

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 292

(1) Obsah smlouvy se určí podle účelu zřejmě sledovaného uzavřením
budoucí smlouvy, přičemž se přihlédne k okolnostem, za nichž byla
sjednána smlouva o uzavření budoucí smlouvy, jakož i k zásadě poctivého
obchodního styku.

(2) Právo na určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo osobou určenou
ve smlouvě a nárok na náhradu škody podle § 290 odst. 2 se promlčují
uplynutím jednoho roku ode dne, kdy oprávněná strana vyzvala zavázanou
stranu k uzavření smlouvy podle § 290 odst. 1, nestanoví-li smlouva o
uzavření budoucí smlouvy lhůtu jinou. Sjednaná lhůta však nesmí být
delší než promlčecí doba vyplývající z § 391 a násl. tohoto zákona.

(3) Závazek uzavřít budoucí smlouvu zaniká, jestliže oprávněná strana
nevyzve zavázanou stranu ke splnění tohoto závazku v době určené ve
smlouvě o uzavření budoucí smlouvy.

(4) Závazek doplnit chybějící obsah smlouvy zaniká, jestliže oprávněná
strana nevyzve zavázanou stranu k splnění tohoto závazku v době určené
v dohodě o doplnění obsahu smlouvy (§ 291), jinak do jednoho roku od
uzavření této dohody.

(5) Závazek uzavřít budoucí smlouvu nebo doplnit chybějící obsah
smlouvy též zaniká, jestliže okolnosti, z nichž strany zřejmě vycházely
při vzniku tohoto závazku se do té míry změnily, že nelze na zavázané
straně rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela. K zániku však dochází,
jen když zavázaná strana tuto změnu okolností oznámila bez zbytečného
odkladu oprávněné straně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300533