Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 321 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 321

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 321

(1) Je-li doba platnosti v záruční listině omezena, bankovní záruka
zanikne, jestliže věřitel neoznámí bance písemně své nároky z bankovní
záruky během její platnosti.

(2) Dlužník je povinen zaplatit bance to, co banka plnila podle své
povinnosti ze záruční listiny vystavené v souladu se smlouvou uzavřenou
s dlužníkem.

(3) Dlužník nemůže vůči bance uplatnit námitky, které by mohl uplatnit
vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi bankou a dlužníkem neobsahovala
povinnost banky zahrnout do záruční listiny uplatnění těchto námitek
vůči věřiteli.

(4) Věřitel, který dosáhl na základě bankovní záruky plnění, na něž
neměl vůči dlužníkovi nárok, vrátí dlužníkovi toto plnění a nahradí mu
škodu tím způsobenou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300568