Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 323a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 323a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 323a

(1) Finančním zajištěním se v souladu s právem Evropských
společenství ^5) rozumí

a) zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané stranami uvedenými v
odstavci 3 za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a

b) převod finančního kolaterálu sjednaný stranami uvedenými v odstavci
3 za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního
charakteru, včetně repo obchodů, přičemž, pokud to povaha finančního
kolaterálu připouští, dochází k převodu vlastnického práva k němu na
příjemce finančního zajištění,

nebylo-li sjednáno, že nejde o finanční zajištění.

(2) Pro účely finančního zajištění se rozumí

a) pohledávkami finančního charakteru pohledávky z obchodů, jejichž
předmětem jsou výlučně peněžní prostředky nebo finanční nástroje; tyto
pohledávky mohou být zcela nebo zčásti složeny

1. ze současných nebo budoucích, podmíněných nebo nepodmíněných
pohledávek, včetně pohledávek vyplývajících z rámcové či obdobné
smlouvy,

2. z pohledávek určité třídy nebo druhu, vznikajících příležitostně,
nebo

3. z pohledávek vůči jiné osobě, než je poskytovatel finančního
zajištění,

b) finančním kolaterálem peněžní prostředky nebo finanční nástroje,
které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět
finančního zajištění; poskytnutím finančního zajištění se rozumí
odevzdání finančního kolaterálu, připsání finančního kolaterálu na
určený účet, zápis v evidenci investičních nástrojů, rubopis nebo jiný
úkon, kterým je umožněno příjemci finančního zajištění nebo osobě
jednající na jeho účet vlastnit finanční kolaterál či jej držet nebo
nakládat s ním anebo vykonávat práva k němu,

c) finančním nástrojem investiční nástroj ^9) a pohledávky a práva
související s investičním nástrojem,

d) peněžními prostředky peníze připsané na účet v jakékoliv měně,
pohledávka na výplatu těchto peněz nebo obdobná pohledávka na vrácení
peněz, zejména pohledávka z obchodu na finančním trhu,

e) repo obchodem prodej finančních nástrojů se současně sjednanou
zpětnou koupí a koupě finančních nástrojů se současně sjednaným zpětným
prodejem,

f) rozhodnou skutečností prodlení s plněním zajištěné pohledávky
finančního charakteru nebo jiná skutečnost, ze které na základě zákona
nebo ujednání o finančním zajištění vzniká právo příjemce finančního
zajištění na uspokojení své zajištěné pohledávky z poskytnutého
finančního kolaterálu nebo na základě které dojde k závěrečnému
vyrovnání podle zvláštního právního předpisu,

g) rovnocenným finančním kolaterálem

1. v případě peněžních prostředků stejná částka ve stejné měně,

2. v případě finančních nástrojů finanční nástroje stejného druhu
vydané stejnou osobou ve stejné měně, ve stejné emisi nebo třídě, ve
stejné formě a stejné podobě, ze kterých vznikají stejná práva a mají
stejnou jmenovitou hodnotu, mají-li jmenovitou hodnotu, nebo jiná
aktiva, pokud při sjednání finančního zajištění poskytovatel a příjemce
finančního zajištění stanovili, že tato aktiva budou poskytnuta, pokud
nastane skutečnost vymezená v ujednání o finančním zajištění vztahující
se k finančním nástrojům poskytnutým jako finanční kolaterál nebo
takové finanční nástroje ovlivňující.

(3) Poskytovatelem a příjemcem finančního zajištění podle tohoto zákona
může být při dodržení podmínek stanovených zvláštními právními předpisy
pouze

a) banka ^10 ^10) nebo zahraniční banka,

b) jiná úvěrová instituce se sídlem na území členského státu Evropské
unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor uvedená
ve směrnici Evropských společenství upravující tzv. instituce trvale
vyřazené ^11),

c) pojišťovna ^6c ^6c), zajišťovna ^6c ^6c), obchodník s cennými papíry ^6d),
investiční společnost ^6e), investiční fond6e), penzijní fond6f) nebo
jiná finanční instituce ^6) podléhající dohledu podle zvláštních
právních předpisů nebo zahraničnímu dohledu,

d) ústřední protistrana ^7 ^7), zúčtovatel ^7 ^7), clearingová instituce ^12)
nebo osoba s obdobnou náplní činnosti při obchodování s deriváty
podléhající dohledu podle zvláštního právního předpisu nebo
zahraničnímu dohledu,

e) spořitelní a úvěrní družstvo ^13),

f) osoba se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě
tvořícím Evropský hospodářský prostor oprávněná vydávat elektronické
peněžní prostředky a podnikající nebo provozující svou činnost na území
České republiky na základě jednotné licence ^10 ^10) v souladu s právem
Evropských společenství ^14),

g) Česká republika,

h) územní samosprávný celek včetně obdobných zahraničních
veřejnoprávních osob,

i) jiný stát, včetně státních institucí, které odpovídají za správu
veřejného dluhu nebo vedou účty zákazníkům,

j) Česká národní banka,

k) zahraniční centrální banka,

l) Evropská centrální banka,

m) Mezinárodní měnový fond,

n) Evropská investiční banka,

o) Banka pro mezinárodní platby,

p) mezinárodní rozvojová banka ^15),

r) jiná právnická osoba, pokud je druhou smluvní stranou ujednání o
finančním zajištění v okamžiku jeho sjednání osoba uvedená v písmenech
a) až p).

(4) Vznik finančního zajištění není dotčen právem poskytovatele
finančního zajištění na nahrazení finančního kolaterálu srovnatelné
hodnoty finančním kolaterálem (odstavec 5), doplnění finančního
kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 6) nebo na odebrání
přebytečného finančního kolaterálu srovnatelné hodnoty (odstavec 7),
je-li kterékoliv z těchto práv sjednáno.

(5) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění
nahradit poskytnutý finanční kolaterál jiným finančním kolaterálem
srovnatelné hodnoty.

(6) Jestliže se zajištění pohledávky stane nedostatečným, zejména
dojde-li ke změně hodnoty finančního kolaterálu nebo výše příslušné
pohledávky finančního charakteru, může příjemce finančního zajištění
požadovat doplnění finančního kolaterálu, ledaže bylo sjednáno jinak.

(7) Bylo-li to sjednáno, může poskytovatel finančního zajištění
požadovat vrácení části finančního kolaterálu v rozsahu převyšujícím
výši zajištěné pohledávky.

(8) Rovnocenný finanční kolaterál a finanční kolaterál podle odstavců 5
a 6 je považován za předmět stejného ujednání jako původní finanční
kolaterál a je na něj nahlíženo, jako kdyby byl poskytnut ve stejný
okamžik, kdy byl poskytnut původní finanční kolaterál.

(9) Sjednání i vznik finančního zajištění, včetně identifikace
finančního kolaterálu, musí být doloženo buď písemně, nebo jiným
záznamem umožňujícím uchování informací, jinak se nejedná o finanční
zajištění; písemná smlouva se nevyžaduje.

Finanční zajištění zástavním právem k finančnímu nástrojiAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300571