Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 323c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 323c

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 323c

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění
právo na uspokojení své pohledávky

a) prodejem a uspokojením zajištěné pohledávky z výtěžku prodeje nebo
přivlastněním zastaveného finančního nástroje a započtením pohledávky
na vyplacení hodnoty přivlastněného finančního nástroje proti zajištěné
pohledávce, nebo

b) výkonem práva spojeného s finančním nástrojem.

(2) Na prodej zastaveného finančního nástroje podle odstavce 1 se
nevztahují ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se
uspokojení ze zástavy ^17). Prodej zastaveného finančního nástroje
provede příjemce finančního zajištění v souladu se sjednanými
podmínkami.

(3) Není-li způsob prodeje zastaveného finančního nástroje podle
odstavce 2 sjednán, prodá příjemce finančního zajištění finanční
nástroj způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.

(4) Pokud nebylo sjednáno jinak, na uspokojení pohledávky podle
odstavce 1 se nevztahují požadavky, aby

a) příjemce finančního zajištění předem oznámil, že prodá zastavený
finanční nástroj,

b) podmínky prodeje schválil soud nebo jiný orgán veřejné moci, nebo
jiná osoba,

c) byl prodej proveden veřejnou dražbou nebo jiným způsobem podle
zvláštního právního předpisu, nebo

d) podmínkou vzniku práva příjemce finančního zajištění prodat
zastavený finanční nástroj bylo uplynutí určité lhůty.

(5) Uspokojení pohledávky příjemce finančního zajištění přivlastněním
zastaveného finančního nástroje podle odstavce 1 písm. a) je možné
pouze tehdy, bylo-li to sjednáno a je-li součástí tohoto ujednání
rovněž způsob ocenění finančního nástroje.

(6) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního
zajištění vykonával právo nakládat se zastaveným finančním nástrojem a
nenahradil chybějící zastavený finanční nástroj rovnocenným finančním
kolaterálem, může být pohledávka poskytovatele finančního zajištění na
poskytnutí rovnocenného finančního kolaterálu započtena proti zajištěné
pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle zvláštního
právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Nejsou-li
tyto pohledávky stejného druhu, dojde před započtením k ocenění
finančních nástrojů, které jsou předmětem pohledávek, a nahrazení
těchto pohledávek peněžitými pohledávkami ve stejné měně ve výši jejich
ocenění. Pokud není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění
způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.

Finanční zajištění zástavním právem k peněžním prostředkůmAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300573