Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 323d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 323d

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 323d

(1) Finanční zajištění může být sjednáno jako zástavní právo k peněžním
prostředkům.

(2) Bylo-li to sjednáno, je příjemce finančního zajištění oprávněn
podle sjednaných podmínek nakládat se zastavenými peněžními prostředky.
Je-li příjemce finančního zajištění oprávněn nakládat se zastavenými
peněžními prostředky, není oprávněn nakládat s těmito peněžními
prostředky poskytovatel finančního zajištění.

(3) Jestliže příjemce finančního zajištění nakládá podle odstavce 2 se
zastavenými peněžními prostředky, je povinen vrátit peněžní prostředky
ve výši, s níž nakládal, nejpozději v den, kdy je splatná zajištěná
pohledávka finančního charakteru; tím není dotčeno ustanovení § 323a
odst. 8.

(4) Bylo-li to sjednáno, může příjemce finančního zajištění v případě,
kdy nakládá podle odstavce 2 se zastavenými peněžními prostředky, místo
vrácení peněžních prostředků podle odstavce 3 započíst zajištěnou
pohledávku proti pohledávce poskytovatele finančního zajištění na
vrácení peněžních prostředků. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá,
dojde před započtením k ocenění finančních nástrojů, které jsou
předmětem zajištěné pohledávky, a nahrazení této pohledávky peněžitou
pohledávkou ve výši jejich ocenění. Pokud není způsob ocenění předem
sjednaný, provede se ocenění způsobem, který je obvyklý na finančních
trzích.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300574