Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 323e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 323e

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 323e

(1) Nastala-li rozhodná skutečnost, má příjemce finančního zajištění
právo na uspokojení své pohledávky ze zastavených peněžních prostředků.

(2) V případě, kdy nastala rozhodná skutečnost a příjemce finančního
zajištění nakládal se zastavenými peněžními prostředky, a nevrátil
chybějící peněžní prostředky, může být pohledávka poskytovatele
finančního zajištění na vrácení peněžních prostředků započtena proti
zajištěné pohledávce nebo zahrnuta do závěrečného vyrovnání podle
zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu. Není-li zajištěná pohledávka peněžitá, dojde před započtením k
ocenění finančních nástrojů, které jsou předmětem zajištěné pohledávky,
a nahrazení této pohledávky peněžitou pohledávkou ve výši jejich
ocenění. Pokud není způsob ocenění předem sjednaný, provede se ocenění
způsobem, který je obvyklý na finančních trzích.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300575