Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 326 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 326

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 326

(1) Je-li strana povinna plnit závazek před plněním závazku druhé
strany, může své plnění odepřít až do doby, kdy jí bude poskytnuto nebo
dostatečně zajištěno plnění druhé strany, jestliže po uzavření smlouvy
se stane zřejmým, že druhá strana nesplní svůj závazek vzhledem k
nedostatku své způsobilosti poskytnout plnění nebo vzhledem k svému
chování při přípravě plnění závazku.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 může oprávněná strana stanovit
druhé straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému zajištění plnění a po
uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. Bez poskytnutí této
lhůty může strana od smlouvy odstoupit, jestliže na majetek druhé
strany je prohlášen konkurs.

(3) Pokud z odstavců 1 a 2 nevyplývá něco jiného, není žádná ze stran
oprávněna odepřít plnění nebo odstoupit od smlouvy z důvodu, že závazek
druhé strany z jiné smlouvy nebyl splněn řádně nebo včas.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300585