Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 345 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 345

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 345

(1) Znamená-li prodlení dlužníka (§ 365) nebo věřitele (§ 370)
podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna
od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.

(2) Pro účely tohoto zákona je porušení smlouvy podstatné, jestliže
strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této
době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který
vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva
uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při
takovém porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušení
smlouvy není podstatné.

(3) Oznámí-li strana oprávněná požadovat plnění smluvní povinnosti
druhé strany, že na splnění této povinnosti trvá, nebo nevyužije-li
včas právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1, je oprávněna
odstoupit od smlouvy jen způsobem stanoveným pro nepodstatné porušení
smluvní povinnosti; stanoví-li pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí
právo odstoupit od smlouvy po uplynutí této lhůty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300608