Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 349 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 349

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 349

(1) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s tímto
zákonem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen
druhé straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat
nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

(2) Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla
doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo
důvodem k odstoupení od smlouvy.

(3) Vyplývá-li z obsahu smlouvy, že věřitel nemá zájem na splnění
závazku po době stanovené pro jeho plnění, nastanou účinky odstoupení
od smlouvy počátkem prodlení dlužníka, jestliže věřitel neoznámí před
touto dobou, že trvá na plnění závazku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300612