Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 351 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 351

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 351

(1) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby
práva nebo volby tohoto zákona podle § 262, řešení sporů mezi smluvními
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

(2) Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění
druhou stranou, toto plnění vrátí, u peněžního závazku spolu s úroky ve
výši sjednané ve smlouvě pro tento případ, jinak stanovené podle § 502.
Vrací-li plnění strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300614