Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 352 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 352

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 352

(1) Závazek se považuje za splnitelný též v případě, lze-li jej splnit
pomocí jiné osoby.

(2) Závazek se stává nesplnitelným také v případě, kdy právní předpisy,
které byly vydané po uzavření smlouvy a jejichž účinnost není časově
ohraničená, dlužníkovi zakazují chování, k němuž je zavázán, nebo
vyžadují úřední povolení, jež dlužníku nebylo uděleno, ačkoliv o ně
řádně usiloval.

(3) Věřitel může odstoupit od smlouvy ohledně části plnění, které se
nestalo nemožným, jestliže tato část ztrácí pro věřitele vzhledem ke
své povaze nebo s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplývá z jejího
obsahu nebo byl druhé straně znám v době uzavření smlouvy, hospodářský
význam bez poskytnutí plnění, jež se stalo nemožným. Totéž platí
ohledně dílčího plnění.

(4) Nemožnost plnění je povinen prokázat dlužník.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300615