Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 368 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 368

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 368

(1) Je-li dlužník v prodlení s předáním nebo vrácením věci věřiteli
nebo nakládá-li s věcí, kterou má předat nebo vrátit věřiteli, v
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze závazkového vztahu, přechází na
něho po dobu, po kterou je v prodlení nebo porušuje tyto povinnosti,
nebezpečí škody na věci, jestliže toto nebezpečí nenesl již předtím.

(2) Škodou na věci ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení,
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k
nim došlo.

(3) Dlužník nahradí věřiteli škodu na věci, jestliže k ní došlo v době,
kdy nesl nebezpečí škody na věci, ledaže tato škoda byla způsobena
věřitelem nebo vlastníkem věci nebo by k ní došlo i při splnění
povinnosti dlužníka. Pro náhradu je rozhodující snížení hodnoty věci s
přihlédnutím k cenovým poměrům v době vzniku škody na věci. Nárok na
náhradu jiné škody podle § 373 a násl. tím není dotčen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300634