Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 374 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 374

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 374

(1) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že
by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

(2) Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z
jejich hospodářských poměrů.

(3) Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud
trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300641